Hopp til innholdet

Betingelser

Betingelser

Generelt

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes hennes salg av var til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettsloven.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgere gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet informasjon om varens kunst, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuelt direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger

Firmanavn: Lykke Liten AS
Kontaktadresse: SVS Melhuset, Rådhusvegen 3, 7224 MELHUS
E-post: arunee@lykke-liten.no
Telefon: 905 85 159
Organisasjonsnr.: 919 944 536

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift for ikke kjøper velger å vise priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inkludert alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementer i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En del er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller smakfeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen del innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på epost umiddelbart etter at kjøpet er utført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selgeren så snart som mulig.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra tidspunktet den blir sendt fra selgeren til kjøperen.Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp mm komme til bruk.

Levering mv

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måten, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt angir bestillingsløsninger eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett kjøper at kjøperen uten grunn kan returnere til selgerne selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra dagene kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevissyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og det må inneholde informasjon om hvordan kjøperen vil returnere til selgeren.

Kjøperen skal uten uønsket opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren som selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene.

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetalingen skal skje uten uønsket opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøper, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøper benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene.

Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som var i da kjøperen mottok den. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å angi forskjellige kunst, egenskaper og funksjoner.

Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers mangler. Hvis ikke samsvarer med bestillingen eller mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse".

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn til måneder fra tidspunktet da forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må likevel skje senest til år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å være vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende kravdirekte til kredittkortselskapet. Meldingen til selgeren eller kreditter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Dersom det ikke er levert leverer den for i henhold til avtalen mellom partene, og dette skyldes kjøperen eller forholdet på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreves avtale, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.

Oppfyllelse : Dersom selgeren ikke leverer på leveringstidspunktet, kan kjøperen raskt kjøpe en rimelig tileggsfrist og sette avtale fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve å søke dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom selgeren vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgere som står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse hos selgere. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbruke kreves for rimelig tid.

Heving : Kjøperen har avtaler med dersom forsinkelsen er betydelige leverer eller selgere som ikke har noen tilleggsfrister for selgere. Kjøperen kan likevel ikke ha avtalen mens tilleggsfristen, med mindre selgere sagt at han eller hun ikke vil ha løpt innen fristen.

Erstatning : Kjøperen kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse".

Kjøperens rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forholdet på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og levering, kreve prisavslag, kreve avtale og erstatning fra selgere.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgere urimelige kostnader.

Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller om levering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får de sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn å forsøke på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger spesielle grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelige.

Selv om kjøperen verken krever retting eller omlevering, kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag : Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøpes kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving : I stedet for prisavslag kan kjøpes heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning : Kjøperen kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Kjøperen må melde krav til selgeren ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse". Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuell garantistilt av selger.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller betaler etter de øvrige pliktene, og dette skyldes ikke selgeren eller forholdet til selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreves av pliktene, kreve avtaler samt erstatning fra erstatning. kjøperen. Selgeren kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse : Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. • Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

Selgeren kan også kjøpe dersom kjøperen ikke betaler innen rimelige tilleggsfrister for å betale som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke ha mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøpere har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning : Selgeren kan kreve erstatning fra kjøperen for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøperens side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve leie av kjøpesummen etter lov om leie ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kreves, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøpere kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selgeren belaste penger med et gebyr på kr 500,- + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøpere rettigheter i tillegg til rettighetene kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti involverer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selgere har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøperensopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få en avtale med kjøperen, eller i lovbestemt tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er nødvendig for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtaler, må selgeren motta kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Selgeren må gi informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøperens samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv håndtering, for eksempel ved avkrysning.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Informasjonskapsler

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke håndtere. Vi bruker informasjonskapsler for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder.Dersom din webleser eller brannmur er innstilt for å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre og salg.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådetfremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

13) Se lov av 01. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven).

Handlevogn

Handlevognen din er tom

Handle nå